Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wnioski

DOWÓZ DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH DO PRZEDSZKOLI, SZKÓŁ
 I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH

Podstawą zorganizowania przez gminę bezpłatnego transportu i opieki jest art. 32, art. 39 oraz 39a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082, z 2022 r. poz. 655, 1079, 1116 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą.

Bezpłatny dowóz przysługuje:

1) niepełnosprawnym dzieciom pięcioletnim i sześcioletnim oraz dzieciom objętym wychowaniem przedszkolnym na podstawie art. 31 ust. 2 do najbliższego przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, innej formy wychowania przedszkolnego lub ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego (art. 32 ust. 6 ustawy);

2) uczniom niepełnosprawnym realizującym obowiązek szkolny w najbliższej szkole podstawowej, uczniom niepełnosprawnym realizującym obowiązek nauki w najbliższej szkole ponadpodstawowej (dotyczy uczniów z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym) – nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym uczeń kończy 21. rok życia (art. 39 ust. 4 pkt 1 w związku z art. 127 ustawy);

3) dzieciom i młodzieży, o których mowa w art. 36 ust. 17, a także dzieciom i młodzieży z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z których jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna, do ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą:

a) 24. rok życia – w przypadku uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z których jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna.

b) 25. rok życia – w przypadku uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych.

(art. 39 ust. 4 pkt 2 ustawy)

 

Dowóz dzieci/uczniów niepełnosprawnych, zamieszkałych na terenie Gminy Krapkowice, do szkół i placówek oświatowych możliwy jest przede wszystkim w formie dowozu zbiorowego – zorganizowanego przez gminę,
a w uzasadnionych przypadkach w formie dowozu indywidualnego, realizowanego przez rodziców (opiekunów prawnych).

 Zasady organizowania dowozu zbiorowego:

1. Dowóz organizowany jest z miejsca zamieszkania dziecka/ucznia niepełnosprawnego lub innego ustalonego miejsca do szkoły lub ośrodka wskazanego we wniosku.

2. Powrót dziecka/ucznia organizowany jest po zakończeniu zajęć zgodnie z harmonogramem dowozów do miejsca zamieszkania niepełnosprawnego lub innego ustalonego miejsca wskazanego we wniosku.

 

Jeżeli dowożenie zapewniają rodzice, istnieje możliwość ubiegania się o zwrot kosztów przejazdu dziecka/ucznia i opiekuna do przedszkola, szkoły lub ośrodka. W takim przypadku zwrot kosztów przejazdu odbywa się na zasadach określonych w umowie zawartej między Burmistrzem Krapkowic i rodzicem (prawnym opiekunem). Okres obowiązywania umowy liczony jest od dnia złożenia wniosku.

 

Aby otrzymać świadczenie bezpłatnego transportu lub zwrot kosztów dowozu zorganizowanego przez rodziców (opiekunów prawnych), należy złożyć w Gminnym Centrum Usług Wspólnych w Krapkowicach ul. Kwiatowa 7, 47-300 Krapkowice wniosek wraz z wymaganymi dokumentami potwierdzającymi uprawnienia dziecka/ucznia do dowozu. Wzory wniosków są dostępne poniżej:

  1. Wniosek w sprawie dowozu dziecka/ucznia niepełnosprawnego do przedszkola/szkoły/ośrodka w roku szkolnym 2022/2023

PDFWniosek - dowozy 2022-2023.pdf (521,95KB)

  1. Oświadczenie o stwierdzeniu niepełnosprawności dziecka/ucznia.
    (Wraz z oświadczeniem należy przedłożyć oryginał orzeczenia w celu weryfikacji.)

PDFOświadczenie do wniosku .pdf (91,26KB)

  1. Oświadczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dziecka/ucznia. (Wraz z oświadczeniem należy przedłożyć oryginał orzeczenia w celu weryfikacji.)

PDFOświadczenie do wniosku .pdf (91,26KB)

  1. Zaświadczenie z przedszkola/szkoły/ośrodka, w którym dziecko/uczeń będzie realizował w danym roku szkolnym roczne przygotowanie przedszkolne lub obowiązek szkolny/nauki.

Ze względu na konieczność organizacji dowozu od 1 września, dokumenty oraz wnioski powinny zostać złożone do 15 sierpnia każdego roku w Gminnym Centrum Usług Wspólnych w Krapkowicach ul. Kwiatowa 7, 47-300 Krapkowice; w godzinach pracy centrum. W przypadku złożenia dokumentów w innym terminie realizacja dowozu jest możliwa do miesiąca od daty złożenia wniosku wraz z wymaganymi dokumentami.

 

W razie rezygnacji z bezpłatnego dowozu dziecka/ucznia do przedszkola/szkoły/ośrodka należy niezwłocznie poinformować Gminne Centrum Usług Wspólnych w Krapkowicach w formie pisemnej w ciągu 3 dni od dnia rezygnacji.

Wzór rezygnacji:

PDFOświadczenie o rezygnacji z dowozu.pdf (75,14KB)

 

MIEJSCE SKŁADANIA WNIOSKÓW:

Gminne Centrum Usług Wspólnych w Krapkowicach ul. Kwiatowa 7, 47-300 Krapkowice (budynek Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Krapkowicach, 1. Piętro); w godzinach pracy centrum.
 

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

W ciągu 14 dni od daty złożenia wszystkich wymaganych dokumentów.

 

DANE KONTAKTOWE:

Gminne Centrum Usług Wspólnych w Krapkowicach

ul. Kwiatowa 7, 47-300 Krapkowice

tel. 77 474 92 15 wew. 200 sekretariat

e-mail: gcuw.sekretariat@krapkowice.pl